Organisaties

Deel dit met je vrienden

De grote transitie is in 2015 gestart als een initiatief vanuit het Platform voor Duurzame en Solidaire Economie. De coördinatie wordt nu uitgevoerd door Our New Economy. Maar ‘van wie’ is de Grote Transitie nu eigenlijk echt? Die is van ons allemaal! Er zijn in Nederland veel organisaties met initiatieven die passen bij één of meer thema’s van de Grote Transitie. Al die organisaties vind je hieronder.
Mag jouw organisatie hierbij? Neem dan contact op.

Deze organisaties zijn actief op een of meer thema’s van De Grote Transitie.

Our New Economy (ONE) wil een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert. Om dit te bereiken ontwikkelt ONE met denkers en ondernemers theorieën en praktijken die aantonen dat het echt anders kan.


Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving.


De TransitieMotor is een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die onze duurzame toekomst al voorleven, op verschillende vlakken. Ze verbindt organisaties en ambassadeurs die de motor vertegenwoordigen. Deze samenwerking jaagt aan, versnelt en maakt inzichtelijk.


DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut binnen het veld van duurzaamheidstransities. Ze ontwikkelen en delen transformatieve kennis die mensen, steden, sectoren en organisaties in staat stelt zich actief in te zetten voor transities.


Oxfam Novib pakt het onrecht dat armoede veroorzaakt en in stand houdt van alle kanten aan, met projecten, publiekscampagnes, onderzoek en politieke druk.


Tax justice is een netwerk van acht Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van belastingen. Het zet zich in voor een mondiaal eerlijk belastingsysteem en pleit voor meer transparantie van bedrijven en overheden.


De visie van Milieudefensie:
Er is maar 1 aarde. Daar zijn we allemaal van afhankelijk. De miljarden mensen die nu leven en de generaties die na ons komen. Daarom moeten we zuinig zijn op die ene aarde. En de rijkdommen van de aarde eerlijk delen met alle mensen. Niet alleen de mensen die nu leven, maar ook de mensen die nog geboren moeten worden.


SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) is een kritisch, onafhankelijk kenniscentrum, zonder winstoogmerk, gericht op multinationals. SOMO onderzoekt sinds 1973 op eigen initiatief multinationals en de gevolgen van hun activiteiten op mens en milieu.


Rethinking Economics NL streeft naar diversifiëren en vernieuwen van het economisch denken bij studenten en wetenschappers van diverse academische achtergronden.


THRIVE Institute is de ondernemende denktank en trusted third party op het snijvlak van publiek, privaat en persoonlijk. Samen met partners ontwikkelen ze innovatieve trajecten voor een florerende organisatie én samenleving. Er is een speciale Thrive PHD academy.


Urgenda, een samentrekking van Urgente Agenda, is in 2007 opgericht door Jan Rotmans en Marjan Minnesma vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam en DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions. Als zelfstandige stichting streeft Urgenda naar een circulaire economie die draait op duurzame energie en groene grondstoffen.


Vereniging Basisinkomen staat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen! Een basisinkomen is een maandelijks bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.


Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap. TT-initiatieven hebben een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp of streek voorbereiden op de combinatie van een minder fossiele brandstoffen en de klimaatcrisis. Dit noodzaakt ons tot een omschakeling waaraan wij samen met veel plezier bijdragen naar draagkracht en vermogen.


MaatschapWij is hét inspiratieplatform voor een socialer en duurzamer Nederland. Ze zetten denkers en doeners in de spotlights, om heel Nederland te laten zien dat je nooit te klein bent om impact te maken.


Transitie Coalitie Voedsel is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van Landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Ze helpen bedrijven, organisaties en projecten om zo snel mogelijk naar de volgende fase van de transitie over te gaan.


Ex’Tax streeft een prijs voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling, die prikkels zou geven om hulpbronnen en de natuurlijke wereld te redden, en de inkomsten gebruiken om de belastingdruk op arbeid te verlagen en de (sociale) uitgaven te verhogen. Dit zou het scheppen van banen mogelijk maken en degenen ondersteunen die het het hardst nodig hebben.


Werkgroep Voetafdruk Nederland geeft informatie over de Mondiale Voetafdruk en de beperkte Biocapaciteit van de Aarde.


Gemene Goed Economie Nederland werkt aan een economie en een samenleving die meer welzijn brengen voor iedereen in plaats van alleen maar voor een kleine groep.


Sustainable Finance Lab (SFL) streeft naar een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiertoe ontwikkelen wij ideeën en bieden een platform om deze te bespreken. SFL wil een brug zijn tussen de academische wereld en de praktijk; wetenschappers in gesprek brengen met financiële professionals, toezichthouders, beleidsmakers en andere bij een duurzame financiële sector betrokkenen.


OnsGeld is een beweging van mensen die betrokken zijn bij het streven naar hervorming van het geldstelsel. Samen voeren we campagne voor een eerlijk geldstelsel dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. We kunnen bestaan dankzij donaties van mensen zoals jij. We zijn politiek neutraal.


Wereld Fedralisten Beweging (WFBN) streeft naar het instellen van mondiale gezagsorganen met wettelijke en politieke autoriteit om problemen op te lossen die alleen op wereldniveau kunnen worden opgelost, en tegelijkertijd de zeggenschap van de afzonderlijke staten bewaren als het gaat om zaken die in essentie als intern beschouwd kunnen worden.


De missie van Good Governance Monitor is het bevorderen van good governance en bestuurlijke integriteit in alle geledingen van onze samenleving. Een wijze van besturen die alles heel en ongeschonden houdt. Dit leidt tot een evenwichtig en duurzaam resultaat dat goed is voor mens, dier, milieu en rendement inclusief toekomstige generaties.


De missie van Stop Ecocide is het creëren van collectief bewustzijn van het cruciale belang om de Aarde te beschermen en het besef doen toenemen dat het vernietigen van de natuurlijke wereld consequenties heeft. Het plegen van ecocide moet onacceptabel worden. Diegenen die het voor het zeggen hebben (zoals staatshoofden, ministers en CEO’s) en die zich toch schuldig maken aan ecocide zullen hiervoor persoonlijk ter verantwoording worden geroepen.

De missie van 21ste Century Economics is het antwoord op de vraag of het mogelijk is om een economie curriculum te ontwikkelen voor het middelbaar onderwijs dat gebaseerd is op de Donut Economie van Kate Raworth. Hoe zou dat eruit zien?


Deel dit met je vrienden